Privacyverklaring

Privacyverklaring

Carnavalsvereniging De Vinkeveense Steupels is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:
Carnavalsvereniging De Vinkeveense Steupels

www.desteupels.nl

info@desteupels.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Carnavalsvereniging De Vinkeveense Steupels verwerkt je persoonsgegevens omdat je lid bent van onze vereniging en omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IBAN Bankrekeningnummer (met als doel contributie te innen middels een automatische machtiging)

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld kunnen worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@desteupels.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Carnavalsvereniging De Vinkeveense Steupels verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

* Het afhandelen van jouw betalingen waaronder inning van de jaarlijkse contributie.

* Verzenden van onze nieuwsbrief via e-mail of andere kanalen om je te informeren over activiteiten of ander nieuws gerelateerd aan de doelstelling van Carnavalsvereniging De Vinkeveense Steupels.

* Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze activiteiten te organiseren, bijvoorbeeld in verband met vrijwilligerswerk.

* Foto’s van leden kunnen door Carnavalsvereniging De Vinkeveense Steupels op onze website of social media-kanalen worden gebruikt voor publicitaire doeleinden. Je hebt het recht om ons te vragen een bepaalde foto niet te gebruiken of te verwijderen.

 

Geautomatiseerde besluitvorming
Carnavalsvereniging De Vinkeveense Steupels neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Carnavalsvereniging De Vinkeveense Steupels) tussen zit. Carnavalsvereniging De Vinkeveense Steupels gebruikt met name de volgende computerprogramma’s of -systemen: Website CMS WordPress

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Carnavalsvereniging De Vinkeveense Steupels bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

* Voor de duur van het lidmaatschap NAW gegevens, contactgegevens, IBAN bankrekeningnummer. Ten behoeve van ledenadministratie, inning contributie en communicatie met leden.

* Na afmelding lidmaatschap NAW gegevens, contactgegevens. Ten behoeve van het bijhouden van het oud-leden bestand. Het IBAN bankrekeningnummer wordt direct verwijderd nadat een lid wordt uitgeschreven.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Carnavalsvereniging De Vinkeveense Steupels verstrekt uitsluitend informatie aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke of contractuele verplichting verbonden aan onze kerntaken. In alle overige gevallen zullen wij jou om toestemming vragen, of gegevens anoniem met derden delen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Carnavalsvereniging De Vinkeveense Steupels gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Carnavalsvereniging De Vinkeveense Steupels en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@desteupels.nl.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Carnavalsvereniging De Vinkeveense Steupels wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Let op:

indien je lid bent van Carnavalsvereniging De Vinkeveense Steupels en je vraagt ons om je persoonsgegevens te verwijderen, dan zal daarmee ook het lidmaatschap beëindigd worden, aangezien dit onlosmakelijk verbonden is met deze persoonsgegevens en wij onze kerntaken anders niet meer kunnen invullen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Carnavalsvereniging De Vinkeveense Steupels neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze ledenadministratie: info@desteupels.nl